ОБЩИ УСЛОВИЯ

Моля, запознай се с общите условия на сайта преди да го използваш и да извършваш поръчки чрез него: Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между онлайн магазин на ICAN.BG представляван от АЙКЕН ЕООД, гр. София, ул. „Рачо Димчев“ 4, ЕИК 205460951, представлявано от Асен Миланов, наричан по-долу за краткост ПЛАТФОРМА, и клиентите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ, на електронния магазин на ICAN.BG

За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ на ICAN.BG

1. ПРЕДМЕТ

Настоящият Документ представлява общите условия или условията на ползване на ICAN.bg и мобилното приложение ICAN, които уреждат правилата за използването на ICAN.bg и мобилното приложение ICAN, включително сключването на договор за покупко-продажба с търговец от този електронен магазин.

2. ДАННИ ЗА АДМИНИСТРАТОРА НА ПЛАТФОРМАТА www.ican.bg

2.1. АЙКЕН ЕООД е дружество със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Рачо Димчев“ 4, с ЕИК 205460951 и данъчен номер BG 205460951.

2.2. АЙКЕН ЕООД администрира електронния магазин ICAN, под формата на сайта ICAN.bg, както и мобилното приложение ICAN (наричани за краткост „Платформата “).„АЙКЕН" ЕООД ще бъде наричано за краткост по-долу „ICAN“.


3. ДЕФИНИЦИИ

3.1. Клиент – всяко физическо лице на или над 18 г, юридическо лице или друго правно образувание, което отговаря на едно или повече от следните условия:

3.1.1. получава достъп до Съдържанието чрез комуникационните средства, предоставени от ICAN (по електронен път, телефона и т.н.) или по съществуващ договор за използване с ICAN и което е заявило създаването и използването на Акаунт;

3.1.2. се е регистрирало на Платформата и което чрез завършването на процеса на създаване на Акаунт е дало съгласието си относно определени клаузи в секцията Общи условия в Платформата;

3.1.3. след създаването на свой акаунт на Платформата, прави поръчка и сключва договор за покупко-продажба от разстояние през Платформата за електронна търговия.

3.4. Сайт – електронния магазин, хостван на уеб адреса ICAN.bg и неговите поддомейни.

3.5. Платформата – Сайта или мобилното приложение ICAN

3.6. Акаунт – раздел от Платформата, формиран от имейл адрес и парола, който позволява на Купувача да изпрати Поръчка и който съдържа информация за Клиента и историята на някои от действията му в Платформата (Поръчки, данъчни фактури и др.). Клиентът е отговорен цялата информация, въведена в Акаунта, да е вярна, пълна и актуална.

3.7. Любими – раздел в Акаунта, който позволява на Клиента да създаде свои списъци от Стоки и Услуги, които желае да следи във връзка с евентуални покупки чрез използване на услугата, предлагана от ICAN за следене на Стоки и Услуги посредством получаването на Търговски Съобщения от негова страна.

3.8. Списък – секция в раздел „Любими“, в която Клиентът може да добавя продукти, от които се интересува

3.9. Моята количка – секция в Акаунта, която позволява на Клиента да добавя Стоки или Услуги, които желае да купи към момента на добавянето им или на по-късен етап; в случай, че Стоките и Услугите не са купени към момента на прибавянето им чрез завършването на Поръчка Клиентът може се възползва от услугата на ICAN за проследяване на Стоките и Услугите посредством получаване на Търговски съобщения от ICAN.

3.10. Поръчка – електронен документ, представляващ комуникационна форма между ICAN и Клиента, чрез който Клиентът заявява на Продавача, през Платформата, желанието си за купуване на Стоки или Услуги от Платформата.

3.11. Стока(-и) или Услуга(-и) – всеки продукт или услуга, находящи се на Платформата, включително продукти и услуги, споменати в Поръчката, които се предоставят от Продавача в резултат на сключен Договор.

3.12. Кампания – всяко рекламно съобщение, целящо популяризирането на Платформата, марката ICAN или определени Стоки и/или Услуги, които се предлагат в ограничени наличности, освен ако в търговското съобщение изрично не е упоменато обратното, за определен период от време, посочен от Продавача.

3.13. Договор – представлява сключения от разстояние договор между Продавача и Клиента за покупко-продажба на Стоки и/или Услуги през Платформата, въз основа на и неразделна част от който са настоящите общи условия за ползване на Платформата („Документа“).

3.14. Съдържание

• цялата информация на Платформата, която е достъпна чрез връзка с Интернет и използване на устройство, имащо връзка с Интернет;

• съдържанието на всяко съобщение от страна на Клиента към ICAN и / или Продавача, изпратено посредством електронни средства и/или всякакви други достъпни комуникационни средства;

• всякаква информация, предоставена, по всякакви начини, от страна на служител/сътрудник на ICAN и/или друг Продавач на Клиента чрез електронни или други средства за предаването й от разстояние;

• информацията на Платформата, свързана със Стоките и/или Услугите и/или прилаганите тарифи от Продавача в определен период от време;

• информацията на Платформата, касаеща Клиентите и свързана със Стоките и/или Услугите и/или приложимите тарифи от трети лица, с които Продавачът има сключени под някаква форма партньорски договори;

• данни относно Продавач на Платформата.

3.15. Търговски съобщения – всеки вид съобщение, изпратено чрез електронни комуникационни канали (като електронна поща, SMS, пуш на мобилно устройство / уеб пуш и т.н.), съдържащо обща и тематична информация, информация относно подобни или подходящи продукти към купуваните, информация относно оферти или промоции, информация относно Стоките и Услугите, добавени в секцията “Акаунт/ Моята количка” или в секцията “Акаунт/ Любими”, както и други търговски съобщения като пазарни и потребителски проучвания.

3.16. Транзакция – действието от страна на ICAN по възстановяване на платена от Купувача сума в резултат на разваляне, прекратяване, отказ или не сключване на договор за покупко-продажба през Платформата, осъществявано единствено по банков път.

3.17. Спецификации – всички характеристики и/или описания на Стоките и Услугите, така както са посочени в описанието им.

3.18. Ревю – писмена оценка от страна на притежателя или ползвателя на продукт или услуга, основаваща се на личния опит и уменията на оценяващия да прави качествени коментари и да изрази мнение дали продуктът или услугата отговаря или не на посочените от производителя характеристики.

3.19. Рейтинг – метод на изчисляване на нивото на задоволство на даден Клиент по отношение на определен продукт. Рейтингът се изразява под формата на звезди, като всеки продукт може да получи оценка от една до пет звезди. Тази степен на удовлетвореност винаги ще бъде придружена с рецензията написана от Клиента на даден продукт или услуга.

3.20. Коментар – оценка или критична забележка на края на едно Ревю или на друг коментар.

3.21. Въпрос – форма на обръщение от Клиент към други Клиенти с цел да се получи информация относно дадени Стоки или Услуги на Платформата.

3.22. Отговор – писмена информация, която е предадена на Клиента, който е задал въпрос в Платформата, на страницата на определена Стока. Отговорът представлява обяснение, предоставено от един Клиент на друг Клиент в рамките на един диалог.

3.23. „Намалена цена“ представлява референтна цена, съответно най-ниската цена, обявявана от Продавача за последните 30 дни преди датата на прилагане на намалената цена на Стоките.

3.24. „Продажна цена“ представлява стойността на Стоките, обявена и искана от Продавача, ясно индикирана съответно за Продавача / Клиента / Ползвателя. Продавачът може да посочи отчетливо, по ясен начин стойността на сумата в разликата между Продажната цена и ПДЦ и/или стойността в проценти между Продажната цена и Намалената цена.


4.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. Общите условия на ICAN обвързват всички Клиенти на Платформата.

4.2. Всяко използване на Платформата означава, че Вие сте (а) се запознали внимателно с общите условия за използването й и (б) сте се съгласили да ги спазвате безусловно.

4.3. ICAN си запазва правото да актуализира и изменя Общите условия на Платформата периодично, за да отразява всякакви промени на начина, по който Сайта функционира и условията или всякакви промени на законовите изисквания. Документът може да се противопостави на Клиентите от момента, в който е публикуван на Платформата. В случай на такава промяна ние ще ще публикуваме на Платформата изменената версия на Документа, поради което Ви молим периодично да проверявате съдържанието на настоящия Документ. Към всяка сделка през Платформата се прилагат общите условия, които са били в сила към момента на сключването на договора от разстояние между Клиента и Продавача.