ОБЩИ УСЛОВИЯ

Моля, запознай се с общите условия на сайта преди да го използваш и да извършваш поръчки чрез него:

Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между онлайн магазин на ICAN.BG  представляван от АЙКЕН ЕООД, гр. София, ул. „Рачо Димчев“ 4, ЕИК 205460951, представлявано от Асен Миланов, наричан по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и клиентите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ, на електронния магазин на ICAN.BG 


ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

- Наименование на Доставчика: АЙКЕН ЕООД

- Седалище и адрес на управление: гр. София, ул „Рачо Димчев“ 4

- Адрес за упражняване на дейността: гр. София, ул „Рачо Димчев“ 4

- Данни за кореспонденция: гр. София, email: office@ican.bg, тел: +359 888 208 415

- Вписване в публични регистри: ЕИК 205460951

- Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност № BG205460951


ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ICAN.BG

1. ICAN.BG съдържа електронен магазин, достъпен на адрес в Интернет ICAN.BG, чрез който Ползвателите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от ICAN.BG стоки, включително следното:

- Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на ICAN.BG и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;

- Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с ICAN.BG чрез интерфейса на страницата на ICAN.BG, достъпна в Интернет;

- Да сключват договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от ICAN.BG;

- Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори с ICAN.BG, съгласно поддържаните от ICAN.BG начини за разплащане.

- Да получават информация за нови стоки предлагани от ICAN.BG;

- Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;

- Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона предимно чрез интерфейса на страницата на ICAN.BG в Интернет;

2. Доставчикът доставя стоките и гарантира правата на Ползвателите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.

3. Ползвателите сключват договор за покупко-продажба на стоките, предлагани от ICAN.BG чрез интерфейса на Доставчика, достъпен на страницата му в Интернет на адрес ICAN.BG или друго средство за комуникация от разстояние.

- По силата на сключения с Ползвателите договор за покупко-продажба на стоки, Доставчикът се задължава да достави и да прехвърли собствеността на Ползвателя на определените от него чрез интерфейса стоки.

- Ползвателите заплащат на Доставчика възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени на ICAN.BG и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена от Доставчика на адреса на ICAN.BG в Интернет.

- Доставчикът доставя заявените от Ползвателите стоки в сроковете и при условията, определени от Доставчика на страницата на електронния магазин и съгласно настоящите общи условия.

- Цената за доставката се определя отделно и изрично от цената на стоките.

4. Ползвателят и Доставчикът се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.


ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Доставчикът защитава личните данни на Ползвателя съгласно Закона за защита на личните данни.

За да защити личните данни на Ползвателя, Доставчикът ще изпрати личните данни еднократно на електронен адрес, въведен от Ползвателя по време на поръчката.

Ползвателят може да съхранява данни в крайното съобщително устройство на Ползвателя, освен ако последния не изрази несъгласието си за това.

Ползвателят се съгласява, че Доставчикът има право да изпраща на Ползвателя по всяко време електронни бюлетини, предложения за покупки на продукти, промоции и пр. посредством електронни съобщения.

Доставчикът има право да събира, съхранява и обработва данни за постъпките на Ползвателя по време на използването на ICAN.BG.


ОТГОВОРНОСТ

1. Доставчикът не носи отговорност в случаи на форсмажорни обстоятелства, непредвидени събития, проблеми с достъпа до Интернет, технически или други обективни причини.

2. Доставчикът не е отговорен за пробив в мерките за сигурност на техническото оборудване на сайта ICAN.BG, за възможна последваща загуба на информация, достъп до информация и др.


ДРУГИ УСЛОВИЯ

Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.

За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.

Настоящите общи условия влизат в сила за всички Ползватели на 21.12.2019